SK
Hamburger icon
HU / SK
Instagram instagram

Castel Mierovo Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.

Remarketing Facebook

Pomocou služby Facebook poskytujeme remarktingovú reklamu, čím zvýšime relevantnosť reklamy na platformách služieb Facebooku.

Remarketing Google

Pomocou služby Google poskytujeme remarktingovú reklamu, čím je umožnené zobrazovanie cielenej reklamy v rámci siete Google Ads.

Konverzie kampaní

Pre vylepšenie naších služieb a užívateľského zážitku, zaznamenávame vykonávanie cieľov naších zákazníkov a podľa doho upravujeme webovú stránku aby tieto ciele boli čo najrýchlejšie vykonávateľné.

Chat na webovej stránke

Pre komunikáciu s Vami používame službu SmartsUpp, ktorá odosiela údaje na servery v Českej Republike. Neukladá žiadne osobné údaje, len text ktorý nám odosielate. Viac info na stránke spoločnosti

Chat na webovej stránke

Pre komunikáciu s Vami používame službu Facebook Messenger, ku ochrane osobných údajov viac info nájdet na tejto adrese.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PhDr. Kornélia Nagyová – IMPRESSION, Hlavná 12/78, 930 39 Zlaté Klasy (prevádzka Castel Mierovo, Mierovo 20, 930 41 Mierovo), IČO: 33468737, DIČ: 1030104680, IČ DPH: SK1030104680 pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronickej komunikácie.


Čl. 1 Všeobecné ustanovenia


​1.1 Tieto obchodné podmienky špecifikujú zmluvný vzťah uzatvorený na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim.


1.2 Predávajúcim je PhDr. Kornélia Nagyová – IMPRESSION so sídlom Hlavná 12/78, 930 39 Zlaté Klasy (prevádzka Castel Mierovo, Mierovo 20, 930 41 Mierovo), IČO: 33468737, DIČ: 1030104680, IČ DPH: SK1030104680.


1.3 Kupujúcim je zákazník, resp. spotrebiteľ.


1.4 Zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzavreté prostredníctvom elektronickej komunikácie sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení ich zmien a noviel ako aj týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len “VOP”) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. V prípade, ak je Kupujúcim podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.


Čl. 2 Objednávka a uzavretie zmluvy


​2.1 Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uskutoční odoslaním objednávky cez webovú stránku www.castel.sk. Kupujúci odoslaním vyplnenej objednávky zároveň vyjadruje svoj súhlas k záväznej objednávke a súhlas s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom Predávajúceho, s ktorým sa v plnej miere oboznámil.


2.2 Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká až na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky, ktorú Predávajúci zašle e-mailovou správou na adresu Kupujúceho po uhradení zálohy, ak je zo strany Predávajúceho požadovaná. Toto potvrdenie elektronickej objednávky musí obsahovať položky objednávkového formulára zaslaného Kupujúcim. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah potvrdenia elektronickej objednávky zaslanej Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu potvrdenia elektronickej objednávky, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy.


2.3 Produkty v objednávke môžu obsahovať nejedlé časti napríklad kvety, hračky, špajdle, výstuže, podnosy a pod. Všetky naše produkty sú vyrábané starostlivo, sú však vyrábané ručne, preto sa konečné produkty môžu od obrázkov na webe mierne odlišovať. Týka sa to hlavne ozdôb (ovocia, kvetov, tvaru pohára v prípade pohárových dezertov), ktoré používame podľa dostupnosti. Tlačoviny, zapichovacie ozdoby nie sú súčasťou produktov, avšak na objednávku ich vieme zabezpečiť. Tieto produkty sa nacenia individuálne. Na tieto skutočnosti je vždy zákazník upozornený.


Čl. 3 Termín objednania a termín vyzdvihnutia výrobkov

3.1 Objednávku je nutné realizovať s predstihom (minimálny čas objednania výrobku) 7 dní pred termínom vyzdvihnutia. Možnosť realizácie objednávky v kratších termínoch je potrebné si vopred overiť telefonicky alebo emailom.


3.2 Predávajúci nemusí ani pri dodržaní uvedeného termínu objednávku akceptovať z kapacitných dôvodov prevádzky.


3.3. Súčasťou objednávky je požadovaný termín vyzdvihnutia tovaru. V prípade nemožnosti dodržať požadovaný termín vyzdvihnutia zo strany Predávajúceho je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti Kupujúceho telefonicky informovať ihneď po zistení takejto situácie.


3.4 Kupujúci si prevezme tovar osobne v dohodnutom termíne na adrese prevádzky. Predávajúci zodpovedá za prípadné vady na produkte pri preberaní. Pri preberaní výrobkov je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť objednávky. V prípade nedodržania správnej akosti, miery produktu, ceny produktu má Kupujúci právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady. Ak vadu nemožno odstrániť tak má právo na výmenu produktu alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci je povinný tieto skutočnosti uviesť ihneď pri preberaní výrobkov. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.


3.5 Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na Kupujúceho momentom ich prevzatia Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom. Po prevzatí objednávky nezodpovedáme za poškodenie výrobkov napr. zlou manipuláciou pri prevoze, zlým skladovaním a pod.


3.6 Prevoz objednaných výrobkov si Kupujúci po osobnom prevzatí na prevádzke zabezpečuje sám. Predávajúci po dohode v prípade záujmu môže zabezpečiť dovoz výrobkov Kupujúcemu.


3.7 Pri neprevzatí výrobku v termíne určenom Kupujúcim, Predávajúci uskladní tovar vo svojej prevádzke najviac na 24 hodín po termíne vyzdvihnutia. Pri vyzdvihnutí objednávky do 24 hodín od termínu určeného Kupujúcim na prevzatie, Predávajúci právo záručnej doby uzná len na dobu prepočítanú na celkovú záručnú dobu, t.j. do 24 hodín po termíne vyzdvihnutia určeného Kupujúcim v objednávke. Ak si Kupujúci neprevezme objednávku do 24 hodín, Predávajúci má právo tovar z dôvodu možného skazenia zneškodniť. Kupujúci nemá v tomto prípade právo reklamácie, ani právo na vrátenie zaplatenej sumy.


Čl. 4 Cena a platobné podmienky


4.1 Uvedené ceny pri produktoch sú konečné. Predávajúci je platcom DPH. Celková cena sa však môže líšiť v prípade, že obsahuje položky vyžiadané kupujúcim navyše, špecifikované v objednávkovom formulári. Celková cena objednávky bude vždy oznámená Kupujúcemu pri zaslaní vypracovanej cenovej ponuky a následne vzájomne potvrdená prostredníctvom elektronickej objednávky (e-mailom). Ďalšie položky objednávky alebo ich zmena musí byť Kupujúcim zaslaná Predávajúcemu v novej doplňujúcej objednávke.


4.2 Platbu je možné uskutočniť v hotovosti alebo kartou pri osobnom prevzatí produktov na prevádzke, alebo vopred prevodom na bankový účet Predávajúceho na základe zálohovej faktúry. Po úhrade a následnom pripísaní prostriedkov na bankový účet Predávajúceho, Predávajúci odošle Kupujúcemu vyúčtovaciu faktúru.


Čl. 5 Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie zálohy

5.1 Kupujúci má právo zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy, bez udania dôvodu. Môže tak spraviť najmenej 14 dní pred termínom záväznej objednávky. Túto dobu si Predávajúci vyhradzuje ako dobu, počas ktorej začal s plnením objednávky a to so zabezpečovaním surovín a iných komponentov vzťahujúcich sa na predmetnú objednávku.


5.2 V prípade ak Kupujúci dodrží stanovenú dobu pre riadne zrušenie objednávky t.j. viac ako 13 dní pred termínom objednávky, bude objednávka zrušená. V prípade, že Kupujúci zaplatil zálohu, bude mu táto čiastka vrátená v hotovosti pri osobnom zrušení objednávky na prevádzke alebo prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní pri elektronickom zrušení objednávky (e-mailom).


5.3 Ak Kupujúci zruší záväznú objednávku menej ako 14 dní pred jej termínom, Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať poplatok vo výške 80% z predmetnej objednávky.


Čl. 6 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia


6.1 Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

6.2 Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

6.3 Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.


Čl. 7 Reklamácia výrobkov


7.1 Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený, a to do 24 hodín od prevzatia tovaru. Po 24 hodinách právo reklamácie Kupujúceho zaniká. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Do uvedených 24 hodín je Kupujúci povinný priniesť reklamovaný tovar na adresu prevádzky, kompletne vyplniť Reklamačný formulár a predložiť záručný doklad. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložený doklad o kúpe tovaru alebo pokladničný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný doklad.


7.2 Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.


7.3 Pri reklamácii je Kupujúci povinný vrátiť celú tortu s maximálne jedným výrezom – ak Kupujúci zistí, že plnka je iná, ako si objednal, prípadne vykazuje iné nedostatky, ktoré chce reklamovať. Reklamované výrobky musia byť správne skladované a pri vrátení majú mať teplotu do 5°C.


7.4 Ostatné výrobky je nutné priniesť minimálne v 80% obsahu a taktiež s teplotou do 5°C.


7.5 Prevzatím predmetu kúpy Kupujúci prejavuje súhlas s výzorom, veľkosťou a množstvom tovaru. Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z týchto dôvodov.


7.6. Kupujúci je povinný v reklamačnom formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku neprimeranej prepravy, nesprávneho uskladnenia, nedodržaním optimálnej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.


7.7 V prípade osobného odberu je nutné tovar prevážať pri teplote min.5°C. Výrobky treba skladovať pri minimálnej teplote do 5°C, oddelene od surovín iného pôvodu z dôvodu hrozby kontaminácie inými arómami a mikroorganizmami. Pri nedodržaní týchto skladovacích podmienok zaniká právo zákazníka na neskoršie reklamácie.


7.8 Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná.


7.9 Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.


7.10 Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude odovzdaný alebo zaslaný na adresu doručovania uvedenú v reklamačnom formulári. Reklamácie prijímame osobne na prevádzke Castel Mierovo, Mierovo 20, 930 41 Mierovo.


7.11 Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.7.12 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia.


Čl. 8 Skladovanie8.1 Dezerty a torty je nutné po prevzatí skladovať v krabici a v chlade, pri minimálnej teplote do 5°C, ideálne v chladničke. Vianočné pečivo a sušienky odporúčame skladovať pod skleneným zvonom pri izbovej teplote.


Čl. 9 Alternatívne riešenie sporov


9.1 Ak Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybaví jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci žiadosť Kupujúceho zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má Kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.


9.2 ARS sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.


9.3 Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“).


9.4 Návrh môže Kupujúci podať u subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Návrh môže Kupujúci podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle Ministerstva www.economy.gov.sk, webovom sídle SOI www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke EÚ ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.


9.5 ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí ARS v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.


Čl. 10 Súhlas s obchodnými podmienkami10.1 Odovzdaním objednávky Predávajúcemu, Kupujúci potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho a reklamačným poriadkom, s ktorými sa pred vyplnením objednávky v plnej miere oboznámil.


10.2 Práva spotrebiteľa vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.


10.3 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.


10.4 Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.


Čl. 11 Záverečné ustanovenia


11.1 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto všeobecných obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.castel.sk.

V Zlatých Klasoch, 01.03.2021


Orgány dozoru


Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1


Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dunajská Streda so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská cesta 1067, 929 01 Dunajská Streda


Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda so sídlom v Dunajskej Strede, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda


Newsletter

Nechajte nám svoju e-mailovú adresu a neujdú vám žiadne čerstvé novinky
ani sladké prekvapenia.